REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

INSTYTUT ADAMOWICZ Anna Adamowicz

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) zwany dalej „Regulaminem” określa w szczególności:
 2. rodzaje i zakres oferowanych Produktów drogą elektroniczną;
 3. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
 4. zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 5. zasady realizacji tych umów;
 6. tryb postępowania reklamacyjnego;
 7. ochronę danych osobowych;
 8. ochronę praw własności intelektualnej;
 9. odpowiedzialność stron.
 10. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Użytkownika, w tym Zamawiającego.
 11. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 12. Informacje przedstawione w Sklepie internetowym, w tym dotyczące cen nie stanowią oferty sprzedaży, lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy.
 13. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż dokumentami księgowymi w sposób przewidziany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 14. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad.
 15. Użytkownik lub Zamawiający jest zobowiązany do korzystania z Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 16. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania ze Sklepu internetowego (Wymagania techniczne).
 17. Regulamin obowiązuje od dnia26.04.2021

DEFINICJE

 1. Sklep internetowy – system stron www udostępniony pod adresem internetowym https://instytutadamowicz.pl/ stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać z zasobów stron, w tym dokonywać zakupów Produktów dostępnych w Sklepie internetowym oraz zapoznawać się z udostępnianymi tam treściami;
 2. Sprzedawca – przedsiębiorca działający pod firmą INSTYTUT ADAMOWICZ Anna Adamowicz i posługujący się numerem Regon: 145924358 oraz numerem NIP: 8392782029, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki z siedzibą przy ul. Zawiszy 16A lok. U2, 01-167 Warszawa i adresem korespondencyjnym ul. Zawiszy 16A luk. U2, 01-167 Warszawa, adresem e-mail: kontakt@instytutadamowicz.pl telefonem: +48 535 104 323 ;
 3. Regulamin Sklepu – niniejszy dokument, określający zasady korzystania ze Sklepu internetowego;
 4. Polityka Prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą, w tym jakie informacje są zapisywane na urządzeniu użytkownika oraz o anonimowych statystykach zbieranych dla lepszego zrozumienia potrzeb użytkowników i optymalizacji Sklepu internetowego;
 5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Klient – Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Zamawiający – zarówno Konsument, Klient, jak i Klient – Konsument.
 9. Użytkownik – każdy kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta ze Sklepu internetowego udostępnionego przez Sprzedawcę;
 10. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sprzedawca;
 11. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Zamawiającego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą poprzez zakup Produktu (lub nabycie nieodpłatnie w przypadku Produktu, jakim jest np. Wydarzenie bezpłatne) dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu online oraz akceptacja jego treści, a także zaakceptowanie dostępnego w Sklepie internetowym formularza, w którym przycisk lub link zatwierdzenia oznaczono słowami „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innym równoważnym jednoznacznym sformułowaniem;
 12. Produkt – wszystkie rzeczy bądź usługi dostępne w Sklepie w szczególności:
 13. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną, czyli działania mające na celu doprowadzenie do zawarcia Umowy sprzedaży, a w szczególności są to:
 14. działania informacyjne,
 15. działania komunikacyjne,
 16. działania w zakresie organizacji sprzedaży towarów i usług;
 17. Towar – rzecz ruchoma lub usługa kosmetologiczna, która może dotyczyć fachowej porady lub konsultacji, bony prezentowe, pakiety zabiegowe i wiele innych usług z dziedziny kosmetologii;
 18. Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Zamawiającym w zakresie Towarów wskazanych w Zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszym dokumencie lub umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie udostępnianych treści lub rejestracji konta;
 19. Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub wadą prawną zakupionego Produktu.

 

ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi w momencie rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z danej usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z wybranej usługi świadczonej drogą elektroniczną, które nie mają charakteru ciągłego, w szczególności z usług informacyjnych i komunikacyjnych. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie wymaga konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.

 

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu dokonania zakupu w Sklepie internetowym należy złożyć Zamówienie.
 2. Zamawiający może złożyć zamówienie jako gość lub jako zarejestrowany klient.
 3. Zarejestrowanym klientem jest Zamawiający, który posiada konto w Sklepie internetowym.
 4. Zamawiający może założyć konto poprzez podanie swojego adresu e-mail, wprowadzenie hasła oraz zapoznanie się i akceptacją Regulaminu Sklepu online.
 5. Jeżeli Zamawiający posiada konto w Sklepie internetowym, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować.
 6. Aby zamówić Produkt za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową Sklepu, tj. https://instytutadamowicz.pl/sklep/, a następnie wybrać Towar, postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego.
 7. Oprócz wskazania rodzaju i liczby Towarów oraz wyboru formy płatności i dostawy, Zamówienie musi zawierać następujące dane:
 8. Imię i Nazwisko;
 9. Numer telefonu;
 10. Adres poczty elektronicznej e-mail;

Ponadto formularz Zamówienia posiada następujące pola:

 1. Nazwa firmy;
 2. Kraj;
 3. Ulica;
 4. Kod pocztowy;
 5. Miasto:
 6. Check’box do stworzenia konta;
 7. Adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż podany przy zamówieniu.
 8. Aby można było zrealizować Zamówienie dane wprowadzone przez Zamawiającego muszą być zgodne z prawdą.
 9. Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach za pośrednictwem Sklepu internetowego w dni robocze w godzinach 8.00 – 22.00.
 10. Zamówienia dotyczące Towaru, w zakresie realizacji usług mogą być składane wyłącznie z co najmniej 1 (jedno) miesięcznym wyprzedzeniem.
 11. Zamówienie Towaru, jakim jest wydarzenie, ze względu na jego terminowy charakter możliwe jest wyłącznie w czasie wskazanym przez Sprzedawcę w opisie danego Towaru W przypadku Wydarzenia płatnego materiały szkoleniowe doręczane są Zamawiającemu do trzech dni roboczych po zakończeniu Wydarzenia płatnego, w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia.
 12. Kliknięcie w przycisk finalizujący Zamówienie stanowi oświadczenie woli Zamawiającego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie lub realizację Produktu.
 13. Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji wysyłając wiadomość na podany w trakcie Zamówienia adres poczty elektronicznej lub numer telefonu Zamawiającego.

 

PŁATNOŚCI

 1. Korzystanie z Usług świadczenia drogą elektroniczną jest bezpłatne, obowiązkiem zapłaty objęte ją jedynie Produkty, których ceny podane są na stronie i które można zamówić za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Z tytułu wykonania Umowy, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych Towarów obowiązujące w Sklepie internetowym w chwili składania Zamówienia.
 3. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności: PayPal, Google Wallet, Przelewy24, Payu,
 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie i jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 3. Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego.
 4. Jeżeli Zamawiający poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Zamawiającemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w Zamówieniu.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Konsumentowi lub Klientowi – Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu Sklepu online, tj. Wyjątki od odstąpienia od umowy.
 3. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu , w przypadku rzeczy liczony od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie Towaru, a w przypadku usług od dnia złożenia Zamówienia.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres e-mail: kontakt@instytutadamowicz.pl. Można skorzystać z dostępnego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do niniejszego dokumentu, ale nie jest to sposób obligatoryjny.
 5. W przypadku wysyłania przez Konsumenta lub Klienta – Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną (poczta, kurier) dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.
 6. W razie odstąpienia od Umowy, umowę uważa się za niezawartą, Zamówienie przestaje wiązać.
 7. Zwrot płatności dokonywany jest przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakie użył Zamawiający, chyba, że strony umowy sprzedaży uzgodnią inaczej.

 

WYJĄTKI OD ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Klientowi – konsumentowi w odniesieniu do umów:
 2. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 3. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 11. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania zamówionych Towarów o charakterze usług w sytuacjach losowych (np. awarii elektrycznej, nagłej absencji pracownika z powodu choroby lub z przyczyn niezależnych takich jak czynniki zewnętrzne typu zagrożenie epidemiologiczne i inne.). W takiej sytuacji Zamawiającemu przysługuje prawo umówienia nowego terminu w późniejszym okresie. O zaistnieniu takiej sytuacji Zamawiający zostanie poinformowany niezwłocznie.
 13. Odwołanie przez Zamawiającego świadczenia usług w terminie nie krótszym niż 48 godziny przed terminem ich świadczenia powoduje, że termin świadczenia usługi może zostać zmieniony. Zmiana terminu w takim trybie może nastąpić jeden raz. W przypadku ponownego odwołania przez Zamawiającego świadczenia usług w takim trybie powoduje, że termin świadczenia usługi kosmetycznej nie może być już zmieniony, a zapłacona przez Zamawiającego cena nie podlega zwrotowi.
 14. Odwołanie przez Zamawiającego świadczenia usług o charakterze kosmetycznym w terminie krótszym niż 48 godziny przed ich świadczeniem lub nie stawienie się przez Zamawiającego w umówionym terminie powoduje, że termin świadczenia usługi nie może być już zmieniony, a zapłacona przez Zamawiającego cena nie podlega zwrotowi.

 

ZASADY REKLAMACJI

 1. Konsument lub Klient – Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w okresie 2 lat w przypadku Towaru będącego rzeczą liczonego od momentu wydania Towaru, a przypadku Towaru będącego usługą liczonego od dnia zrealizowania usługi w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną.
 2. Konsument lub Klient – Konsument może złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady.
 3. Użytkownik może zgłosić reklamację w zakresie funkcjonowania Sklepu internetowego.
 4. Wszelkie reklamacje powinny być wysyłane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub na adres e-mail Sprzedawcy, tj. kontakt@instytutadamowicz.pl .
 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 6. imię i nazwisko, adres, kod pocztowy,
 7. nazwę zakupionego Produktu,
 8. opis reklamacji,
 9. datę ujawnienia się wady Produktu,
 10. potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności Konsument lub Klient – Konsument może przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, etc.).
 11. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez osobę zgłaszającą reklamację adres (w tym adres e-mail).

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych (m.in. cele przetwarzania, zasady retencji danych, uprawnienia wynikające z RODO, udostępnianie danych osobowych, itd.) zostały opisane w Polityce Prywatności Sprzedawcy dostępnej pod adresem: https://instytutadamowicz.pl/polityka-prywatnosci/ .
 3. W ramach korzystania z płatności online za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy, dane osobowe są przekazywane niezależnie. W związku z tym w ramach realizacji płatności odrębnym administratorem danych staje się dostawca obsługujący płatności internetowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez ten podmiot można znaleźć w jego regulacjach dotyczących polityki prywatności lub ochrony danych osobowych.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ PRODUKTÓW SKLEPU

 1. W celu pełnego korzystania z zasobów Sklepu internetowego oraz Produktów Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego i jego Towarów zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Użytkownik posiadało w szczególności:
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Sklepu online, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Użytkownika do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Zamawiający źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Zamawiającego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Zamawiającego.

 

REJESTRACJA W SKLEPIE I ZAŁOŻENIE KONTA

 1. Zamawiający w trakcie dokonywania Zamówienia może zarejestrować się w Sklepie internetowym.
 2. Założenie Konta jest dobrowolne.
 3. Podczas rejestracji Konta Zamawiający podaje swoje dane identyfikacyjne w tym adres e-mail oraz tworzy własne hasło.
 4. Zamawiający jest zobowiązany do nieujawniania danych do logowania do Konta Sklepu osobom trzecim.
 5. Zamawiający, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w tym zakresie poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sprzedawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
 6. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Konta poinformuje Zamawiającego na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Zamawiającego.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi, w tym Zamawiającemu wysłanie zapytania do Sprzedawcy za pomocą adresu e-mail: kontakt@instytutadamowicz.pl .
 2. Poza adresem e-mail Sprzedawca udostępnia Użytkownikowi, w tym Zamawiającemu na stronie Sklepu internetowego https://instytutadamowicz.pl/kontakt/ także numer telefonu oraz kontakt za pośrednictwem formularza. Za pośrednictwem tych kanałów Użytkownik, w tym Zamawiający może się także kontaktować ze Sprzedawcą.
 3. Obsługa Sklepu udziela informacji w języku polskim odnośnie cech Produktów dostępnych w Sklepie internetowym telefonicznie pod numerem +48 535 104 323 w godzinach ____ w dni robocze oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@instytutadamowicz.pl.
 4. Czas reakcji na zapytanie złożone poprzez pocztę elektroniczną wynosi 72 godziny.

OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu internetowego oraz jego Produktów, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 2. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
 3. Miejscem spełnienia świadczenia jest w szczególności miejsce, w przypadku Towarów będących rzeczą miejsce do którego Sprzedawca jest obowiązany zgodnie z umową przesłać Towar Zamawiającemu, a przypadku Towarów będących usługa miejsce wyświadczenia usługi na rzecz Zamawiającego.
 4. Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
 5. Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Sklepu online w każdym czasie.
 7. Nowy lub zmieniony Regulamin Sklepu online wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy.
 8. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem witryn Sklepu co zapewnia Użytkownikom możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.

 

 ____________________________

Miejscowość, data

 

Do:

Instytut Adamowicz Anna Adamowicz

Zawiszy 16A lok. U2,

01-167 Warszawa

e-mail: kontakt@instytutadamowicz.pl

telefon: +48 535 104 323

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Dane osoby odstępującej od umowy sprzedaży zawartej na odległość:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ja, niżej podpisany/a zawiadamiam o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Data zawarcia umowy:

Data odbioru:

 

______________________

Podpis